Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Posts By Tag

Ruth Dayan Wolfner

על הילדה שנולדה בתחילת המאה בליל הסדר והפריעה לסדר להתקיים

3 סיפורים מהשבוע החולף – 26.3.22

איך התייחסו שני גברים צעירים לאבהות שנכפתה אליהם ולמה חשוב להעביר את הסיפור הזה לבנים שלכם. וגם על כרוניקה של טיפולי שתיקה שהצליחו לשבור לה את הלב ולגמור להם את הנישואין.

ACSD